Vedtekter

VEDTEKTER FOR LOFOTEN MC - KLUBB

Vedtatt av Årsmøte 2012. Sist revidert: Årsmøtet 2023

§ 1 Klubbens navn

1.1 Klubbens navn er Lofoten MC (LMC)

§ 2 Formål

2.1 Ivareta og fremme saker av spesiell interesse for motorsyklister.

2.2 Arbeide for å øke interessen for – og kunnskapen om – motorsykler, både innad i klubben og utad til publikum.

2.3 Gjennom klubbens tilslutning i NMCU å påvirke beslutningstakerne på nasjonalt og regionalt plan.

§ 3 Medlemskap

3.1 Enhver person over 15 år som godtar og forplikter seg til å overholde klubbens vedtekter, kan bli medlem i klubben. For å inneha styreverv i klubben, må man være fylt 18 år. For å bære klubbens ryggmerke, må man være fylt 18 år.

3.2 Medlemmer i Lofoten MC-klubb har ikke anledning til å være medlem i andre lokale eller regionale mc-klubber.
Klubbens medlemmer kan ikke bære annet klubbryggmerke enn vårt eget.

3.3 Medlemmene må ikke utføre eller medvirke i uregelmessigheter som kan føre til klager og/eller som svekker klubbens renommé. Medlemmene må ikke opptre på en slik måte at offentlig ro og orden sjeneres eller forstyrres.

3.4 Medlemmer av LMC skal bidra i forbindelse med klubbens treff og andre store arrangement, såfremt de har anledning.

3.5 Medlem som skriftlig eller muntlig har meldt seg ut av klubben, eller som må betraktes som utmeldt pga. manglende betalt kontingent, har ikke RETT eller ANLEDNING til å bære LMC`s ryggemerke.

3.6 Støttemedlemmer er medlemmer som ønsker å støtte opp om Lofoten MC klubb gjennom å bidra økonomisk med et årlig støttemedlemskap. Støttemedlem har ingen andre forpliktelser eller rettigheter som stemmerett enn et ønske om å støtte opp om klubben.

§ 4 Klubbhus

4.1 Medlemmer har anledning til å leie klubblokalet til annen formål enn LMC`s aktiviteter. Prisen for slik leie fastsettes av styret. Leie av klubblokalene må avtales med styre i god tid i forveien. Medlemmene har et særlig ansvar for å forlate klubblokalet i ryddet stand når disse har vært brukt.

4.2 Bruk av narkotiske rusmidler er ikke tillatt i klubbens lokaler.

§ 5 Medlemskontingent

5.1 Årsmøte bestemmer medlemskontingenten for kommende år.

5.2 Ektefelle eller samboer til medlem som har betalt full medlemskontingent, får 50 % reduksjon av medlemskontingenten. Familiemedlemmer under 16 år, har gratis medlemskap.

5.3 Medlemskap i ungdomsgruppa gjelder for personer fra og med det året de fyller 16 år og til og med det året de fyller 24 år.
Medlemmer i ungdomsgruppa, får 50 % reduksjon av medlemskontingenten.

5.4 Ved første gangs innmelding mottar man som medlem et ryggmerke og lite klubbmerke (jakkemerke).

5.5 Hvis medlemmer melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben, refunderes ikke innbetalt kontingent. Hvis man av ulike årsaker melder seg ut og så inn igjen i samme år må full kontingent betales på nytt.

§ 6 Klubbens drift

6.1 LMC skal ha et styre bestående av:
1Leder
1 Nestleder
1 Kasserer
1 Sekretær
1 Styremedlem

2 Varamedlemmer

6.2 Leder blir valgt hvert år. Nestleder og styremedlem velges for to år. Kasserer og sekretær velges for to år, dog ikke samme år som nestleder og styremedlem. Varamedlemmer og valgkomité velges hvert år.

6.3 Styret oppnevner WEB-ansvarlig for LMC`s offisielle WEB-side www.lofoten-mc.no

6.4 Styret vedtar layout og innhold i samarbeid med WEB-ansvarlig.

6.5 Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er tilstede. Når kun tre styremedlemmer er tilstede, må beslutninger som fattes være enstemmige.

6.6 Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning, dvs. mer en halvparten av avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som avlagt stemme. Hvert styremedlem har en stemme.

6.7 Styret og/eller medlemsmøter kan oppnevne komiteer og ansvarspersoner etter behov.

6.8 Det føres protokoll over medlemsmøter, styremøter og årsmøter.

6.9 De løpende forretninger ivaretas av leder eller det styremedlem leder delegerer ansvaret til. Gjelder det saker av særlig viktighet, - og som det haster slik med at det ikke på forhånd kan behandles på styremøte, - bør sakene underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelse treffes. Saken skal i alle fall refereres ved første styremøte. Klubbens økonomiske transaksjoner forpliktes ved underskrift av leder/eller kasserer.

6.10 Eventuelle gjeldsbrev forplikter kun ved underskrift av leder og kasserer.

6.11 Styret sammenkaller og bestemmer stedet for årsmøte og medlemsmøter.

6.12 Det ordinære årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og avholdes innen utgangen av 1. Kvartal. Saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøte, må være styret skriftlig i hende innen 14 dager før fastsatte møtedato.

6.13 For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontigent for inneværende år være betalt senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

§ 7 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

7.1 Styrets beretning for virksomheten i det året som er gått.

7.2 Regnskap for foregående regnskapsår. F.o.m. 1. januar – t.o.m. 31. desember

7.3 Budsjett

7.4 Vedtektsendringer

7.5 Valgkomiteens innstilling og valg etter overnevnte prinsipper. Henvises til §6.1-6.2

7.6 Andre saker som ønskes behandlet og som er meldt til styret innen fastsatt dato i henhold til innkallingen.

7.7 Fastsettelse av neste års kontingent.

7.8 Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med minst 7 dagers varsel, - når styret finner grunn til det eller når minst ¼ del av medlemmene forlanger det. Varslingstiden løper f.o.m. den dagen skriftlig innkallelse er stemplet av posten. Det kan ikke behandles andre saker en det som er nevnt i innkallelsen.

§ 8 Vedtektsendringer
8.1 Forslag til forandring av disse vedtektene må være styret i hende innen fastsatt dato, jfr. § 6.12

8.2 For at endringene av vedtektene skal finne sted må forslaget vedtas med kvalifisert flertall. Dvs. 2/3 stemmeflertall av de avgitte stemmer.

8.3 Oppnås det ikke kvalifisert flertall, kan forslaget forelegges nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte, der avgjørelsen tas med alminnelig flertall.

8.4 Styret kan dog alltid fremme forslag om endringer av vedtekter på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Oppløsning av klubben

9.1 Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om vedtektsendringer i § 8. Ved en eventuell oppløsning av klubben, skal klubbens eiendeler selges til høystbydende.

9.2 Inntekter etter salg skal tilkomme lokale veldedige formål.

9.3 Det årsmøtet som bestemmer oppløsning av klubben, avgjør med alminnelig flertall hvilket veldedig formål som skal tilgodeses.

§ 10 Håndhevelse av vedtekter

Styret kan vurdere konsekvensene for medlemmer som bryter klubbens vedtekter.

Related Articles

Styret i Lofoten mc

Priser

Grasrotmottaker

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Lofoten MC!

Hvorfor grasmottaker

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no.

Hvordan bli grasmottaker

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter:

  1. Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler
  2. SMS: GRASROTANDELEN 992666536 til 60000
  3. Internett: grasrotandelen.no
  4. Norsk Tipping Mobilspill.